Z dniem 21.10.2020 r. rejestracja zostaje przeniesiona na stronę http://zop2020.net4doctor.online/, na której dostępna będzie transmisja z Wydarzenia i wszelkie materiały do końca 2020 roku.

Regulamin
51  Zjazdu Okulistów Polskich 06-07.11.2020 r.
w wersji on-line
 
 
§1
Postanowienia ogólne
1.1 51 Zjazd Okulistów Polskich, zwany w dalszej części Regulaminu Zjazdem, odbywa się w dniach
06-07.11.2020 na stronie internetowej poświęconej Zjazdowi.
1.2 Zjazd obsługuje firma LPT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 126/128, zwana w dalszej części Biurem Organizacyjnym Zjazdu, działająca na zlecenie Polskiego Towarzystwa Okulistycznego z siedzibą przy ul. Józefa Sierakowskiego 13 w Warszawie.
1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe
i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4 Uczestnikami Zjazdu są lekarze okuliści, lekarze innych specjalności, pielęgniarki, studenci i inne osoby związane zawodowo z tematyką Zjazdu oraz przedstawiciele wystawców.
1.5 W ramach Zjazdu odbywać się będą sesje naukowo-dydaktyczne, wystawa firm farmaceutycznych oraz firm medycznych.
1.6 Oficjalny serwis internetowy Zjazdu znajduje się pod adresem www.zjazd2020.pto.com.pl
1.7 Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Zjeździe.
1.8 Za udział w Zjeździe Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne zgodnie z zasadami ustalonymi przez Izbę Lekarską.
1.9 Koszt udziału w Zjeździe Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 
§2
Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa w Zjeździe
2.1 Warunkiem udziału w Zjeździe jest zgłoszenie uczestnictwa w Zjeździe poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Zjazdu www.zjazd2020.pto.com.pl/rejestracja.
2.2 Cena za uczestnictwo w Zjeździe liczona jest na podstawie stawek wynikających z cennika dostępnego na stronie wydarzenia obowiązujących w dniu zapłaty.
2.3 Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Zjeździe za pośrednictwem serwisu internetowego www.zjazd2020.pto.com.pl upływa 29 października 2020 r.
2.4 Biuro Organizacyjne Zjazdu zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej liczby Uczestników oraz wcześniejszego zakończenia rejestracji.
2.5 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Zjazdu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Zjeździe winna być dokonana w formie elektronicznej na adres zjazd2020@pto.com.pl
2.6 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Zjeździe:
a) gdy Biuro Organizacyjne Zjazdu otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 dniu przed rozpoczęciem Zjazdu, Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty, jednakże pomniejszona ona będzie o 25% wartości całości wpłaty tytułem kosztów manipulacyjnych, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział.
b) gdy Biuro Organizacyjne Zjazdu otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 30 dniu przed rozpoczęciem Zjazdu lub później, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w Zjeździe.
 
§3
Ceny i warunki płatności
3.1 Warunki płatności za uczestnictwo w Zjeździe zamieszczone są w niniejszym regulaminie zaś ceny na stronie internetowej Zjazdu pod adresem www.zjazd2020.pto.com.pl
3.2 Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Zjeździe.
3.3 Zgodnie z Ustawą z dn. 11.03.2004.r z późniejszymi zmianami o podatku od towarów i usług faktury będą wystawiane nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty. Prosimy o uważne wypełnianie danych płatnika podczas rejestracji. W przypadku innego płatnika niż podany w danych rejestracyjnych, prosimy o odpowiednią informację przed dokonaniem płatności. Późniejsza zmiana płatnika możliwa jest tylko w wyniku korekty faktury.
3.4 Faktura dostarczona jest w postaci elektronicznej na wskazany adres email.
3.5 W przypadkach konieczności wystawienia i wysyłki duplikatu faktury lub korekty faktury (o ile nie jest ona związana z rezygnacją z uczestnictwa w Zjeździe), zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 50 zł brutto za każdy taki incydent.
3.6 Prawo do obniżonej stawki opłaty zjazdowej przysługuje wyłącznie tym członkom PTO, którzy w momencie rejestracji mają opłacą w regulaminowym terminie składkę roczną PTO za 2020 r. W przypadku członków PTO, którzy nie opłacą składki członkowskiej lub opłacą ją po terminie, opłata zjazdowa będzie naliczana tak jak w przypadku osób niebędących członkami PTO. Osoby nie będące członkami PTO w tym przedstawiciele firm, którzy opłacają udział w Zjeździe lekarzom opłacają udział zgodnie z tabelą opłat zatwierdzoną przez ZG PTO. Zgodnie ze Statutem PTO Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Okulistycznego są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej. Wysokość opłaty rejestracyjnej jest uzależniona m.in. od daty dokonania przelewu.
 
§4
Definicje kategorii uczestników
4.1 Lekarze w trakcie specjalizacji zobowiązani są do przesłania kopii pierwszej strony karty specjalizacji podpisanej przez Kierownika Kliniki/Oddziału, w którym prowadzona jest specjalizacja. Opłata musi zostać wpłacona indywidualnie z prywatnego konta bankowego.
4.2 Lekarze okuliści będący członkami PTO – stawki uczestnictwa obowiązują dla lekarzy dokonujących płatności indywidualnie, z prywatnego konta bankowego pod warunkiem terminowego dokonania opłaty członkowskiej PTO za rok 2020.
4.3 Osoby nie będące członkami PTO lub członkowie, którzy w wymaganym terminie nie dokonali opłaty członkowskiej za rok 2020, a także przedstawiciele firm medycznych, jak i przedstawiciele tych firm, którzy chcą opłacić uczestnictwo lekarza w Zjeździe.
 
§5
Reklamacje Uczestników Zjazdu
5.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Zjazdu wobec Biura Organizacyjnego Zjazdu powinny być zgłaszane w formie pisemnej w trakcie trwania Zjazdu w recepcji kongresowej.
5.2 Po zakończeniu Zjazdu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
§6
Zgłaszanie prac (abstraktów)
6.1 Doniesienia ustne i plakaty zgłoszone w formie abstraktów, będą przedmiotem oceny i kwalifikacji Komitetu Naukowego. Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje prezentacji ustnych lub plakatowych spełniające poniższe kryteria.
6.2 Zgłoszenia abstraktu można dokonać do dnia 30 czerwca 2020 roku poprzez formularz on-line dostępny na stronie www.zjazd2020.pto.com.pl. W zakładce "abstrakty" należy wypełnić wszystkie wymagane pola, a następnie wysłać zgłoszenie abstraktu. Przed wysłaniem abstrakt można modyfikować. Obydwa streszczenia (polskie i angielskie) nie mogą przekroczyć jednej strony formatu A4.
Pola wymagane do wypełnienia/zaznaczenia:
-sesja ustna/plakatowa
- wybór tematyki
- tytuł abstraktu w języku polskim
- tytuł abstraktu w języku angielskim
- autor/autorzy,
- autor prezentujący (w przypadku prezentacji ustnej),
- wprowadzenie,
- metoda,
- wynik,
- wniosek.
6.3. Po wypełnieniu formularza i wysłaniu abstraktu osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Autorzy, których prace zostaną zakwalifikowane przez Komitet Naukowy, zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą elektroniczną (e-mailem) do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Wraz z potwierdzeniem zostaną przesłane wszystkie szczegóły dotyczące prezentacji. Informacje o zakwalifikowanych abstraktach znajdą Państwo po 1 września  2020 roku na stronie internetowej www.zjazd2020.pto.com.pl . W przypadku problemów z przesłaniem abstraktu za pomocą formularza należy skontaktować się z Biurem Organizacyjnym Zjazdu, e- mail: zjazd2020@pto.com.pl
6.4. Każdy autor prezentujący pracę jest zobligowany do zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe Okulistów Polskich, dokonania opłaty zjazdowej oraz zapoznania się z oświadczeniem umieszczonym na stronie internetowej Zjazdu www.zjazd2020.pto.com.pl  dotyczącym archiwizacji, przetwarzania i publikacji materiałów edukacyjnych. Oświadczenie brzmi:
„Wyrażam nieodpłatną zgodę na wykorzystanie zdjęć oraz materiału video z moim wizerunkiem oraz napisanego przeze mnie referatu wygłoszonego podczas 51 Zjazdu Okulistów oraz na zamieszczenie go na łamach portalu internetowego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (www.pto.com.pl). Zgoda obejmuje również prawo do obróbki, utrwalania i powielania w/w materiałów na potrzeby serwisu edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego”.
6.5 Materiały edukacyjne, o których mowa w pkt. 6.1 po wyrażaniu zgody przez autorów będą publikowane na portalu edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
6.6 Brak zastrzeżenia ze strony autorów dot. wykorzystania materiałów, oznacza zgodę na ich publikację na portalu edukacyjnym (na stronie PTO www.pto.com.pl ).
6.7 Zastrzeżenia prosimy kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: zjazd2020@pto.com.pl
 
§7
Zasady przyjmowania zgłoszeń i kwalifikowania Uczestników do udziału w kursach edukacyjnych i wetlabach
7.1 Kursy edukacyjne realizowane są w ramach 51 Zjazdu Okulistów Polskich.
7.2. Nadzór nad realizacją kursów leży po stronie Komitetu Organizacyjnego Zjazdu oraz Biura Organizacyjnego Zjazdu, firmy LPT Group Sp. z o.o.
7.3 Kursy edukacyjne odbywać się będą w czwartek 5 listopada 2020, w salach BCTW w Bydgoszczy.
7.4 Szczegółowy program kursów będzie zamieszczony na stronie internetowej Zjazdu: www.zjazd2020.pto.com.pl
7.5 Program kursów może ulec zmianie.
7.6 Udział w kursach dla opłaconych uczestników Zjazdu jest bezpłatny.
7.7 Uczestnikiem kursu może zostać student, pielęgniarka oraz lekarz nie będący uczestnikiem Zjazdu, który zgłosi swoje uczestnictwo i uiści opłatę zgodnie z cennikiem na stronie internetowej.
7.8 Uczestnik ma prawo decyzji o kursach, w których chce wziąć udział wypełniając odpowiednie pola w zgłoszeniu.
7.9 Uczestnik nie może wybrać dwóch takich kursów, które nawet w części nakładają się czasowo na siebie.
7.10 Po zgłoszeniu uczestnictwa Uczestnik otrzyma identyfikator uprawniający do udziału w kursach.
7.11 W przypadku dużego zainteresowania danym kursem pierwszeństwo mają osoby, które zgłosiły swoje uczestnictwo przez Internet i będące uczestnikami Zjazdu.
7.12 Zgłoszenia abstraktu można dokonać do dnia 30 czerwca 2020 roku poprzez formularz on-line dostępny na stronie www.zjazd2020.pto.com.pl . W zakładce "abstrakty" należy wypełnić wszystkie wymagane pola, a następnie wysłać zgłoszenie abstraktu.
7.13 Udział w wetlabach mogą wziąć udział tylko uczestnicy Zjazdu po dokonaniu opłaty zgodnie z cennikiem na stronie.
 
§ 8
Ogólne warunki dotyczące wystawy firm podczas Zjazdu
8.1 Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w wystawie firm to 1 września 2020 r. 
8.2 Wystawca zobowiązany jest do przesłania wypełnionego oraz podpisanego formularza Umowy – Zgłoszenia udziału i zamówienia powierzchni wystawienniczej („Zamówienie”) na adres: wp@lptg.pl
8.3 Biuro Organizacyjne Zjazdu podejmuje się organizacji wystawy po akceptacji Zamówienia i powiadomieniu o tym Wystawcy drogą elektroniczną.
8.4 Biuro Organizacyjne Zjazdu zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn do dnia 30 września 2020 r.
8.5 Dla Wystawców polskich walutą płatności jest złoty polski.
8.6 Za termin dokonania wpłat przyjmuje się datę wpływu środków na konto Biura Organizacyjnego Zjazdu.
8.7 Wszelkie opłaty winny być uiszczane w nieprzekraczalnych terminach podanych w Zamówieniu.
8.8 Faktura za złożone Zamówienie zostanie wystawiona nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty lub daty wykonania usługi.
8.9 Jeżeli zachodzi sytuacja, że Wystawca zamawiający powierzchnię wystawienniczą nie będzie płatnikiem (adresatem faktury), to należy o tym fakcie powiadomić Biuro Organizacyjne Zjazdu przy składaniu Zamówienia, załączając pisemną zgodę płatnika oraz wszelkie dane niezbędne do wystawienia faktury zgodnie z polskim prawem podatkowym.
8.10 Jeżeli umowa zaliczana jest do obrotu z zagranicą w rozumieniu polskiego prawa dewizowego, oferta zapłaty w walucie polskiej dokonywana przez podmioty krajowe tytułem wyręczenia podmiotu zagranicznego, nie będzie przyjęta.
8.11 Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie bezgotówkowo na konto Biura Organizacyjnego Zjazdu podane w Zamówieniu.
8.12 Koszty banku płatnika ponosi płatnik.
8.13 W przypadku rezygnacji z udziału w Wystawie żadne wpłaty nie będą zwracane.
8.14 W przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia udziału przez Biuro Organizacyjne Zjazdu, zgłaszającemu przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot. Nie przysługują natomiast inne roszczenia z tego tytułu.

§9
Transmisja online
9.1 Zakup usługi transmisji on-line daje Klientowi dostęp do transmisji on-line na żywo oraz nagrań z sesji plenarnych odbywających się podczas 51. Zjazdu Okulistów Polskich.
10.2 Do korzystania ze serwis internetowego niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, zainstalowaną przeglądarkę internetową oraz urządzenie mobilne lub stacjonarne z systemem operacyjnym Android, iOS, Windows, Linux.
11.2 Dostęp on-line mogą otrzymać jedynie lekarze okuliści, lekarze innych specjalności, pielęgniarki, studenci, którzy potwierdzą swoje kwalifikacje i wykupią usługę dostępu on-line.
11.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania ze serwis internetowego lub jego części wynikającej z niewłaściwej przeglądarki, niepoprawnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu oraz nie gwarantuje, że korzystanie z usługi będzie możliwe w pełnym zakresie przy użyciu każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
 

§10 Warunki płatności

10.1 Udział w wydarzeniu będzie możliwy po wniesieniu opłaty według cennika zamieszczonego na stronie internetowej Zjazdu.
10.2 Uczestnik może wnieść opłatę poprzez przelew tradycyjny na rachunek bankowy Organizatora: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 21 1030 0019 0109 8503 3003 4781 lub poprzez przelew on-line za pośrednictwem platformy Przelewy24.
10.3 Organizator wystawi fakturę tytułem dokonanej wpłaty, która przesyłana będzie pocztą elektroniczną w formie PDF na wskazany podczas rejestracji uczestnika na Zjazd.
10.4. Ceny promocyjne za udział w Zjeżdzie obowiązują do dnia 18 pażdziernika 2020 r.

§11
Postanowienia końcowe
11.1 W przypadku, gdy Zjazd nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Biura Organizacyjnego Zjazdu, Biuro Organizacyjne Zjazdu niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
11.2 W przypadku, gdy Zjazd nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Biura Organizacyjnego Zjazdu, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Zjeździe, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Biuru Organizacyjnemu Zjazdu przez Uczestników Zjazdu.
11.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Zjeździe będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Biura Organizacyjnego Zjazdu.
11.4 Zgłoszenie uczestnictwa w Zjeździe oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Biurem Organizacyjnym Zjazdu.
11.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
11.6 Zjazd ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504)
11.7 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Zjazdem, jak również w miejscach zakwaterowania.
11.8 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.zjazd2020.pto.com.pl
11.9 Biuro Organizacyjne Zjazdu ma prawo zmiany postanowień regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.zjazd2020.pto.com.pl